فعالین سیاسی و آزادیخواه کردستان
تشکیلات ها و اعضا مخفی کومەلە در کردستان
اعضا و هواداران کومەلە

هفتە پیش رو هفتەی رودرویی مجدد خلق کرد با جمهوری اسلامی است. در حالیکە همەی سران و ارگان ها و کاندیدهای رژیم علی رغم رقابت های نهان و آشکار برای غصب فزونتری از قدرت و ثروت در درون خود، تمام توان خود را برای کشاندن شمار کثیری از مردم به پای صندوق ها به کار انداختەاند. در این میان تمرکز ویژەای بر کردستان دارند و در مناظرەها هم آشکارا بود که کشاندن خلق کرد به پای صندوق ها یکی از اساسی ترین دغدغەهای رژیم و سرانش است.

موضع مشترک احزاب سیاسی کردستان و فراخوان آنان برای تحریم نمایشات انتخاباتی، اتحاد خلق کرد را ممکن ساختە است.
هفتە پیش رو را به یک کارزار سراسری در کردستان تبدیل کنیم و باردیگر نشان دهیم که جمهوری اسلامی در کردستان مشروعیتی ندارد. این کارزار امر همەی ماست. با تمام توان برای گسترش این کارزار و بایکوت انتخابات و نشان دادن بیگانگی جمهوری اسلامی با مردم کردستان بکوشیم.

ما همەی مردم آزادە کردستان، تشکیلات های کومەلە در شهرها و روستاها، فعالین و آزادیخواهان و تمام کسانی کە برای آزادی پیکار می کنند و تشکل های مدنی را فرامی خوانیم که با تمام وجود این کارزار را پیش ببرند و برای پیروزی آن تلاش کنند.

هیات اجرایی کومەلە زحمتکشان کردستان
٢٤ اردیبهشت ١٣٩٦ برابر با ١٤ مەی ٢٠١٧

بابەتی پێشووبەشداریی كۆمەڵە لەمەراسیمی ساڵرۆژی مانگرتنەكەی 23ی گوڵان لەسوئێد
بابەتی دواتربانگەواز.. یەكگرتووانە پەرە بە بایكۆتكردنی چالاكانەی هەڵبژاردنەكان بدەین!