پلنوم هفتم کومەلە در روزهای گذشتە و بە مدت سە روز کاری برگزار گردید. مباحث پلنوم بە قرار زیر بود:

١. گزارش سیاسی کە توسط رفیق عمر ایلخانیزادە، دبیر کل کومەلە ارائە گردید شامل بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقە، موقعیت جنبش کردستان در کل و سیاست و راهکارهای ما در دورە آتی چە بە لحاظ سیاسی و چە بە لحاظ تشکیلاتی را شامل میشد. پلنوم پس از شنیدن گزارش بە بحث و تبادل نظر در بارە آن پرداخت و پس از طرح ملاحظاتی در تکمیل و پربار نمودن محتوای گزارش، آن را تصویب نمود.

پلنوم در مبحث گزارش، شرایط سیاسی ایران را بی ثبات و رشد چالشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در آن را این چنین ارزیابی نمود:

فساد اداری و مالی سراپای رژیم را فراگرفتەاست. در مناظرەهای تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، ابعاد نجومی و غیرقابل تصور فساد و رانت خواری در نهادهای حکومتی و نظامی، تعجب همگان را موجب گردید.

از سوی دیگر چالشهای درونی این رژیم نە تنها مهار نشدە، بلکە هر روزە عمیق و گستردەتر میشود. بی ثباتی اقتصادی و سیاسی مانع جلب سرمایەهای خارجی بە سرمایەگذاری و عدم امنیت برای سرمایەهای داخلی، از عواملی هستند کە مانع رونق و سرمایەگذاری و بهبود اقتصادیند.

با توجە بە همەی معضلات اجتماعی و اقتصادی موجود، با توجە بە دخالتهای مستقیم این رژیم در جنگهای جاری در منطقە و هزینە بالای لشکرکشی و عملیاتهای برون مرزی، چشم اندازی بە نفع چرخەی اقتصادی نە تنها در انتظار نیست، بلکە افزایش تنگناهای بیشتر اقتصادی صحیح ترین پیشبینی است. نارضایتی در میان همە اقشار اجتماعی بە اوج خود رسیدە است، اکنون بیش از هر زمانی حاکمیت و جناحهای آن در اذهان مردم رسوا و بی اعتبارند. اختلافات جناحی نمیتوان سرپوش نهاد و نە دست مایەای برای هیچکدام از جناحهاست تا در میان مردم ایجاد توهم نمایند.

پابرجایی و مقاومت فعالان سیاسی و مدنی در زندانها، مبارزات زنان، فعالیت جوانان در شبکەهای اجتماعی بە انحاء مختلف، بیکاری و ناامنی شغلی و محیط کار برای کارگران، رشد اعتراضات کارگری و فراتر از آن، خارج شدن فعالین کارگری از زیر تأثیر نهادهای حکومتی را سبب گردیدە است.

ایستادگی بیش از سە دهە مردم کردستان و رشد دامنەی خواستهای ملی هم بە لحاظ جغرافیایی و هم سیاسی در جنبش کردستان، رشد نارضایتی در میان دیگر ملل تحت ستم ایران، همە و همە نشانەهای رشد و عمیقتر شدن بحران سیاسی در جامعە و پتانسیل بالای مخالفت و مقاومت در برابر رژیم اسلامی ایران است.
این واقعیات بە ویژە در کردستان بستر مناسبی برای رشد و نفوذ جریان چپ و مدافعان جدی و راستین مسئلە ملی را فراهم کردە است. لذا کومەلە آن نیرویی است کە بار دیگر در تاریخ کردستان فرصت نقش آفرینی یافتە است و ما باید این واقعیت اجتماعی در کردستان را راهنمای خود قرار دهیم.

در حالی کە بخشهای مهمی از خاورمیانە در جنگ و گیرودار بزرگی بسر میبرد. این جنبش و نیروی موجود کردستان در همە بخشهای آنست کە نقش مهمی در تحولات پیشاروی منطقە ایفا مینماید. میتوان گفت همە بخشهای کردستان بە نوعی در مرکز این درگیری و دگرگونیها قرار دارند. گمانی نیست کە دیگر جنبش مردم کردستان نیرویی غیرقابل حذف در معادلات منطقەای برای کسب حقوق خویش و ثبات و دمکراسی است.

ما جریانی با سابقە و موجود در این جنبش و بخش موثری از آن هستیم، لذا مسیر این تحولات بر ما نیز اثر خواهد نمود. اکنون در دو بخش از کردستان نوعی حاکمیت مردم بر سرزمین خود شکل گرفتە است. در هر دو بخش نیروی نظامی جنبش کردستان با ائتلاف بین المللی علیە داعش در همکاری و هماهنگی فشردە هستند و بە عنوان نیروی نظامی زمینی بسیار کارایی در این ائتلاف، نگریستە و بە حساب میآیند.
اکنون کە همکاریهایی در میان جریانات سیاسی در کردستان ایران شکل گرفتە است، ما همە تلاش خود را بە کار میبریم تا همزمان با تقویت این همکاری، بتوانیم بە پلاتفرم روشن و پایداری برای اتحاد عمل میان احزاب این بخش کردستان دست یابیم. از نظر ما جنبش کردستان در ایران بستر پیشرویهای معینی را پیش رو دارد کە میتواند بە ایجاد توازن و همیاری در همە بخشهای کردستان کمک کند. از این منظر رشد جنبش در کردستان ایران جایگاە مهمی در کل کردستان دارد. لذا پلنوم بر ضرورت همکاری و پیوند فشردە با فعالین سیاسی و مدنی در داخل و بە خصوص با احزاب سیاسی در کردستان ایران تأکید مجدد نمود.

پلنوم پشتیبانی خود از جنبش روژاوا و رفراندم مردمی در کردستان عراق و تصمیم آزادنە این مردم برای حق تتعیین سرنوشت تا کسب استقلال را اعلام و بر این مسئلە انگشت نهاد کە پیشروی در این مسیر در گرو اتحاد نیروهای سیاسی کردستان عراق و حل اختلافات موجود فیمابین است. این امر تنها گزینە درست برای گذر از بن بست موجود میان حکومت اقلیم کردستان و دولت عراق دانست.

٢. در بخش مباحث تشکیلاتی و وظایف ارگانی حزب در دورە آتی، مباحث مهمی در جلسات ارائە شد کە نشان از ارادە شرکت کنندگان در پلنوم برای بهبود جدی در فعالیتهای حزبی بود. قبل از هر چیز از شرایط سخت دورەی سە سال و نیم گذشتە بحث شد و پلنوم بە اتفاق آرا از کوشش و مایە نهادن و سرسختی همە رفقای حزبی برای گذر از این دورەی سخت قدردانی نمود. نشست کمیتە مرکزی این سرسختی را نشانە وجود پتانسیل بالای صفوف ما برای تثبیت روحیە رزمندگی و در نتیجە ایجاد توقع از بهبود فعالیت ارگانها حزبی و گسترش عملکرد ما در عرصەهای گوناگون دانست. بە این منظور جهتگیریهای زیر در تشکیلاتها و ارگانهای مختلف حزبی بررسی و تصویب گردید.

 

الف: تبلیغات:
در این مورد قرار شد کە: شبکەهای اجتماعی بە نحو مفید و منظمتری مورد استفادە وسیع قرار گیرند. همچنین دیگر بخشهای این ارگان بە طور جدی تقویت شوند، رفقای بیشتری از کمیتە مرکزی و کادرها در این بخش سازمان یابند. پرورش کادر مورد توجە جدی قرار گیرد و بودجە بیشتری بە آن اختصاص یابد.

 

ب: تشکیلات داخل(زاگرس):
پلنوم تصویب نمود کە کسان بیشتری از کمیتە مرکزی و کادرهای باتجربە در این عرصە سازمان دادە شوند و در اولویت کار ما در دورە آتی قرار گیرد. تکیە بیشتر بر فعالین داخل و رفقای دست اندر کار فعالیتهای مدنی از دیگر مباحث جلسات بود و بازبینی جدی سبک کار و درنظر گرفتن تغییرات در جامعە و فضای مجازی برای گسترش ارتباط با داخل مورد تأکید قرار گرفت. همچنین پلنوم از هیئت اجرایی بە دلیل عدم پیگیری لازم در این بخش مطابق راهنماییهای پلنوم ششم انتقاد نمود.

 
ج: تشکیلات خارج کشور:

در این بخش از مباحثات، بر حضور جمع وسیعی از فعالین کومەلە در تبعید و در خارج کشور، جایگاە و اهمیت این بخش تشکیلات در کل فعالیتهای کومەلە، تأکید شد. همچنین بر ضرورت فعال نمودن اعطای اختیارات بیشتر بە کمیتەهای لوکال در کشورهای مختلف، اتخاذ سیاستی کە سازماندهی کار و فعالیتها در هماهنگی با جنبش مدنی در داخل کردستان را مورد توجە قرار دهد، توجە جدیتر بە کار زنان و جوانان، سپردن وظیفە بە تک تک اعضا و هوادارن در فعالیتهای ما در این بخش. توجە بە ارتقای آموزش اعضا و برگزاری بیشتر سمینارهای عمومی و سیاسی در کشورهای اروپایی از دیگر وظایف ما در خارج کشور تعریف شد.

 
ه. فعالیت نظامی و پیشمرگانە:
نشست ک.م بر ضرورت فعالتر نمودن این عرصە چە بە لحاظ آموزش و چە از نظر ارتقای کیفیت و کمیت این نیرو تأکید نمود. آمادەسازی برای حرفەای تر نمودن این نیرو و حضور مسلحانە بیشتر در دیگر نقاط را از اهم وظایف ما در این برهە زمانی تشخیص داد.

 

و: ارتباطات بین المللی:
تصمیم گرفتە شد کە این بخش بە لحاظ سازمانی مستقل گردد و در هر کشور دارای مسئول و نهاد خاص خود باشد. منظم نمودن ارتباطات بین المللی و غیر کردستانی ما و اختصاص نیروی بیشتر بە آن، از دیگر تصمیمات پلنوم بود.

 

د: آرایش کمیتە مرکزی:
در این بخش از دستور جلسات بر کارا نمودن ارگانهای مرکزی و راندمان کار رفقای ک.م کومەلە، ارتباط فشردەتر دبیر کل و هیئت اجرایی با همە نهادهای مرکزی و رفقای ک.م، مشاورین و عل البدلها، برگزاری جلسات منظم ک.م مابین دو پلنوم و جمعیتر نمودن تصمیمات سیاسی و اجرایی، بحث شد. بە این منظور آرایش رفقای ک.م در نهادهای مرکزی بازبینی شد و ترتیبی اتخاذ گردید تا توان همە رفقا در پیشبرد وظایف این دورە بە کار گرفتە شود. در بخش آخر دستور جلسات پلنوم، دبیر کل و اعضای هیئت اجرایی انتخاب شدند.

 

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان
٢٩. ٥. ٢٠١٧

بابەتی پێشووبە بەشداریی كۆمەڵە كۆمیتەی هاوكاریی هێزە سیاسیەكانی رۆژهەڵاتی كوردستان لە یوتۆبۆری دامەزرا
بابەتی دواترراگەیەنراوی كۆتایی پلینۆمی حەوتی كومیتەی ناوەندیی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان