در فاصلە روزهای دهم تا سیزدهم ماە آوریل ٢٠١٤ میلادی برابر با ٢١ تا ٢٤ فروردین ١٣٩٣ خورشیدی، پلنوم سوم کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان برگزار گردید.

پلنوم با یک دقیقە سکوت بە یاد جانباختگان راە رهایی و آزادی رسمیت خود را اعلام و وارد دستور جلسە شد. دستور جلسات پلنوم عبارت بود از: گزارش سیاسی و تشکیلاتی، بررسی موقعیت کنونی کردستان و شرایط فعلی و سیاستهای ما، بحث از پروسە اتحاد کومەلە و ادامە آن، قرار و مصوبات پیشنهادی و آرایش کمیتە مرکزی.

مبحث اول با گزارش رفیق عمر ایلخانیزادە دبیرکل کومه‌له‌_ کە از طریق سکایپ در پلنوم شرکت داشت_ آغاز شد. بخش اول گزارش تحلیل اوضاع سیاسی بود کە موقعیت کنونی خاورمیانە، ایران و کردستان را مورد بررسی قرار دادە و بر تحولات جاری منطقە و اینکە ناآرامیها و چالشها در خاورمیانە مطابق پیش بینی های پلنوم پیشین، روند بە افزایش پیمودە کە حاصل آن بی ثباتی بیشتر است، تاکید ورزید. در ارزیابی از دولت روحانی، بر عمل نکردن بە وعدەهای انتخاباتی و در کل بە ارمغان آوردن تشدید فشار اقتصادی و سیاسی را کارنامە این رژیم دانست و بر صحت سیاست تحریم انتخابات ریاست جمهوری در پلنوم دوم تاکید نمود. روند سازش کنونی جمهوری اسلامی با غرب نیز یکی دیگر از مباحث بود کە گزارش دبیر کل بر ناپایداری این توافقات و تضادهای عمیق سیاست کشورهای غربی و جمهوری اسلامی در منطقە، انگشت نهاد. در مبحث تحلیل اوضاع سیاسی، مباحثات پلنوم بر بقا و رشد زمینەهای اعتراض مردمی و اجتماعی و عدم امکان نجات اقتصاد ویران شدە ایران از یکسو و تشدید درگیریهای درونی رژیم از سوی دیگر، انگشت نهادە و طغیان نارضایتی مردمی را بە عنون امری ممکن و محتمل پیشبینی نمود. لذا توجە نمودن بە مبارزات مدنی و اجتماعی کارگران، زنان و اقشار تحت ستم را از اهم وظایف نیروهای سیاسی اپوزیسیون دانست.

در بخش دیگری از گزارش، جنبش کرد در منطقە مورد بررسی قرار گرفت، چالشهای پیشارو و هم زمینەهای اعتلای مبارزات مردم کردستان برای رهایی و دمکراسی را برشمردە بود. همچنین دخالت دولتهای منطقە برای بە بیراهە کشاندن و ایجاد نفاق مابین بخشهای مختلف کردستان، مورد بحث قرار گرفتە و هشدارهای لازم مورد بحث پلنوم قرار گرفت. گزارش بر ضرورت در پیش گرفتن هماهنگی سیاسی نیروهای سیاسی و حل اختلافات مابین بخشهای مختلف جنبش کرد از طریق دیالوگ سیاسی و سازندە دوستانە، تاکید ورزیدە و اهمیت همکاری و هماهنگی نیروهای سیاسی در هر بخش کردستان را خواستار گردید. در خاتمە این مبحث، سیاست روشن کومەلە در مورد همیاری و همفکری نیروهای سیاسی، اما عدم دخالت مستقیم، در دیگر بخشهای کردستان، یادآور و بر تداوم آن پای فشرد.

در پرتو تحلیل سیاسی از اوضاع سیاسی منطقە، اوضاع سیاسی ایران و موقعیت جنبش رهاییبخش مردم کردستان، سرخط سیاستهای ما در کردستان ایران و وظایف دورە آتی، بە تفصیل مورد بحث قرار گرفت. در مباحثات پلنوم ضرورت همکاری و هماهنگی مابین نیروهای سیاسی فعال در کردستان ایران و اهم وظایف کومەلە در این راستا، بررسی گردید و وظایف مشخصی را برای پیشبرد فعالیتهای ما در تشکیلات داخل کردستان را در دستور و اولویتهای آتی کمیتە مرکزی قرار داد.

در مبحث تشکیلاتی انتقاد از عرصەهای مختلف کار ارگانی بیان گردید و بر ضرورت تسریع در بهبود جدی در فعالیت ارگانهای حزبی پافشاری گردید. همچنین کارکرد کمیتە مرکزی در فاصلە دو پلنوم مورد بررسی و نقد قرار گرفت و اهمیت تکیە بر مناسبات سیاسی و تعهد بە ضوابط اساسنامەای یادآوری گردید. اهمیت پیشقدم بودن کمیتە مرکزی در دورە سخت کنونی کە احزاب سیاسی کردستان ایران با محدودیتهای معینی روبرو شدەایم، مورد توجە جدی مباحث پلنوم بود. بە این منظور بر سخت کوشی و ایجاد همبستگی در درون تشکیلات، بویژە در درون ک.م تاکید شد. در این مبحث رفقایی کە از ضوابط اساسنامەای عدول نمودە بودند، مورد بازخواست قرار گرفتنند و قرارهای لازم در این مورد بە تصویب پلنوم رسید.

مبحث دیگر پروسە اتحاد با حزب کومەلە کردستان ایران بود. در این مورد از پیشرفت تاکنونی گزارشی بە جلسە پلنوم ارایە گردید. پلنوم با اتفاق آرا بر ادامە این پروسە و اهمیت بە سرانجام رساندن آن تاکید نمود. همچنین پلنوم قرار و توصیەهایی برای پێشبرد بهتر فعالیت حزبی صادر نمود کە باید از سوی هیئت اجرایی پیگیری شود.

در مبحث آرایش کمیتە مرکزی، پلنوم بار دیگر هیئت اجرایی را انتخاب نمود کە از رفقا: صادق زندی، عثمان خلیلی، فریبا محمدی، رضا کعبی و عمر ایلخانیزادە تشکیل گردید. پلنوم سازماندهی اعضای ک.م در دورە آتی را بە هیئت اجرایی منتخب سپرد و بە اتفاق آرا مجددا رفیق عمر ایلخانیزادە بە عنوان دبیر کل کومەلە ابقا گردید. بە این ترتیب پلنوم پس از سه روز و نیم فعالیت فشردە بە کار خود پایان داد.

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان ایران

٢٨. ٤. ٢٠١٤ یا ٨ اردیبهشت ١٣٩٣

 

بابەتی پێشووراگه‌یاندنی کۆمەڵه‌ به بۆنه‌ی ماڵئاوایی له ژیانی تیكۆشه‌ری دێرینی کۆمه‌ڵه‌ کاک عه‌لی خه‌لیلی
بابەتی دواترچالاكی تەشكیلاتی نهێنی كۆمەڵە بە بۆنەی رۆژی جیهانی كرێكار