بامداد روز دهم ماە جاری قلب یکی از مبارزان دیرین جنبش چپ و سوسیالیستی و جنبش آزادی و عدالت و دمکراسی خواهی رفیق عباس ‌عاقلى زاده عضو شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران برای همیشە از طپش باز ایستاد و همەی یاران و دوستداران و خانوادەاش را تنها گذشت.

رفیق عباس عاقلی زادە از عنفوان جوانی خستگی ناپذیر قدم در راە پیکار علیە دیکتاتوری و راە آزادی گذاشت و در کنار یارانش خلیل ملکی و دکتر مصدق حضور فعالانەای داشت.او خوش نام مبارزان و چهرە بسیار محبوب دوستداران و رفقایش بود. در دوران مبارزە علیە دیکتاتوری شاە چندین بار به زندان افتاد.

عباس عاقلی زادە که خود را سوسیالیستی آزادیخواە و دمکرات می دانست، در رودرویی با دیکتاتوری شاە و سپس استقرار جمهوری اسلامی دمی از تلاش و مبارزە غافل نماند. در دوران تبعید نیز خستگی ناپذیر در راە اهدافش و در افشای رژیم جنایکار جمهوری اسلامی تلاش می کرد و از فعالیت بازنیستاد.

بدون شک مرگ این مبارز و این سوسیالیست کهنسال ضایعەای برای جنبش سوسیالیستی و عدالت خواهانە و برای همەی رفقا و دوستانش است.

از طرف کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان به خانوادە و به همەی رفقایش و به شورای سوسیالیست های چپ ایران تسلیت می گویم و اطمینان راسخ داریم آنچە عباس و عباس ها کاشتەاند از سوی جنبش و مردم مبارز درو خواهد شد و ثمرەاش همان جامعە آزاد و عادلانەای خواهد بود که رفیق عاقلی زادە همەی عمر پربارش را به پای آن نهاد.

درود به رفیق مبارز و دیرین و خوشنام عباس عاقلی زادە

نام و یاد و پیکار همە مبارزان راە آزادی و سوسیالیسم گرامی باد

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان

٢٥ اوت ٢٠١٧

 

 

بابەتی پێشوودایكێكی تێكۆشەر‌و دڵسۆزی كۆمەڵە ماڵئاوایی لە ژیان كرد
بابەتی دواتربەرز‌و بەڕێز بێت یادی كاك خالید خاكی نوسەر‌و روناكبیری كورد