روز جمعە 15 سپتامبر، پارلمان اقلیم کردستان طی قراری رفراندم روز ٢٥ سپتامبر در اقلیم را مورد تأیید قرار داد. پس از سالها مناقشەی مقامات اقلیم با حکومت عراق و نهایتا قطع بودجە پیشمرگ و اقلیم کردستان از جانب دولت مرکزی، سرانجام این دو واحد سیاسی نتوانستند مسائل فیمابین را حل نمایند. در کل اعتماد بە پروسەی فدرالی و همزیستی با دولت مرکزی بە کلی تضعیف و از بین رفت، احتمال سرکوب دوبارە و اشغال مجدد کردستان،  احزاب سیاسی و مقامات اقلیم را بە این نتیجە رساند کە طی یک همەپرسی بە رأی و ارادە آزادانە مردم مراجعە کنند.

 

از نظر ما همەپرسی، حق دمکراتیک و طبیعی مردم کردستان است. لذا ما بە تمامی از رفراندم و حق تعیین سرنوشت این مردم پشتیبانی میکنیم.

از مردم کردستان عراق میخواهیم با حضور در حوزەهای رأی گیری ارادە خود را بە نمایش بگذارند. از همەی مردم بخشهای دیگر کردستان نیز انتظار داریم کە بە گرمی و بە شیوەهای مختلف پشتیبان مردم اقلیم کردستان باشند. از تشکیلاتهای کومەلە در خارج کشور و از نهادهای مدنی و مردمی خواستاریم کە فعالانە در کمپین دفاع از رفراندم شرکت نمایند. در شرایطی کە جمهوری اسلامی دارد برای مردم در کردستان عراق شیر و تیر میکشد، وظیفەی همەی ماست تا در این شرایط بە دفاع از حق دمکراتیک و انسانی این مردم بپردازیم تا بە ظلم، رنج و اجحاف، انفال و نسل کشی یک ملت پایان دادە شود.

 

کومەلە زحمتکشان کردستان

١٧ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی برابر با ٢٦ شهریور ١٣٩٦

 

بابەتی پێشووپشتیوانی لە ریفراندۆمی سەربەخۆیی باشوری كوردستان دەكەین
بابەتی دواترهاوڕێ فەریبا محەمەدی: كوردستانێكی سەربەخۆ بێگومان هیوا و ئامانجی هەموو تاكێكی كوردە