امروز دوشنبە ٢٥ سپتامبر برابر با سوم مهر، مردم اقلیم کردستان در عراق اعم از کرد و بخش چشمگیری از ترکمن، کلدان، آشوری و عرب، با شور و شوق بە پای صندوقهای رأی رفتند و خواستار استقلال خود از عراق، انفال، نسل کشی و بمباران شیمیایی شدند. ایران و ترکیە درصدد بستن مرزها بودند، عبادی تهدید نمود و دیالوگ را منتفی دانست. در یک کلام، اشغالگران و سرکوبگران کردستان فرصتی یافتند تا دشمنی دیرینە خود با این مردم را بار دیگر عیان نمایند.

از دیگر سو، مردم در کردستان تحت سلطە جمهوری اسلامی، با وجود حضور بالای نیروهای ویژە و میلیتاریزە نمودن شهرها، بە خیابان و میادین ریختند، لباس کردی پوشیدند و انجام موفقیت آمیز رفراندم بە مردم اقلیم کردستان را تبریک گفتە و پشتیبانی خود را ابراز کردند. مردم روژآوا و حاکمیت محلی اعلام کردند کە مرزهایشان را بە روی اقلیم کردستان و نیازهام مردم باز مینمایند. آری امروز دولتهای سرکوبگر با رفتار فاشیستی و ضد دمکراتیک خود از شمال تاجنوب و شرق و غرب کردستان را بیشتر از پیش متحد کردند. بگذار آنها مرزها را ببندند اما قلبها را بە هم گرە میزنند و آنچنان اتحادی در میان جنبش بخشهای مختلف کردستان ایجاد مینمایند کە غیرقابل شکست است.

کومەلە زحمتکشان کردستان ضمن قدردانی و سپاس از نمایش و حرکت مردم در کردستان تحت اشغال جمهوری اسلامی، مصرانە از آنان میطلبد کە با همە امکانات و ابتکارات خود بە پشتیبانی عملی از مردم اقلیم کردستان و رأی دمکراتیکشان برای تعیین سرنوشت خود ادامە دهند. امروز جنبش و ارادە مردم در همەی کردستان یک گام تاریخی بە پیش برداشت، سرکوبگران با وجود اینکە چنگ و دندان نشان میدهند، اما سیلی محکمی از مردم کردستان دریافت نمودند. آنان قادر نیستند در انظار جهانی بە یک اقدام دمکراتیک مردمی دهن کجی بنمایند و مانع این پروسە سیاسی و مردمی شوند. ما از همە آزادیخواهان ایران و مردم ترقیخواە ایرانی انتظار داریم در تقابل با جمهوری اسلامی از رأی و ارادە مردم اقلیم کردستان دفاع نمایند. بە هیچوجە نە عراق و نە سوریە متحد را شاهد نخواهیم بود، اقلیم کردستان مستقل در عراق بە نفع آزادیخواهی و رفع بلای جمهوری اسلامی و دیکتاتوری است. این حداقلی است کە خواستاران دمکراسی و ترقی ایران میتوانند از خود نشان دهند.

کومەلە زحمتکشان کردستان

سوم مهر ماە ١٣٩٦ برابر ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی

 

بابەتی پێشووپیرۆز بێت ریفراندۆمی سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان
بابەتی دواترجەژن‌و شادی خەڵكی رۆژهەڵاتی كوردستان بە بۆنەی سەركەوتنی ریفراندۆمی باشور