گسیل گستردە نیروهای دستگاە فرسودە سرکوب، خللی در ارادە مردم کردستان ایجاد نخواهد کرد.

 

تحرکات نظامی گستردە رژیم اسلامی به بهانە رفراندوم در واقع ترس و وحشت از خیزش محتمل سراسری کردستان بود که رژیم بیش از دیگران انتظارش را داشت. مانور نظامی وسیع، پرواز جنگندەها بر فراز شهرها و مناطق مرزی، گسیل نیروهای نظامی و لباس شخصی به میادین و خیابان های اکثر شهرها و به حرکت درآوردن ماشین جنگی زرهی در جادەهای کردستان همە به بهانە همەپرسی در اقلیم کردستان نشان از اضطراب و دلهرە خیزشی گستردە داشت.

دلهرە و وحشت رژیم بیهودە نبود، در روز رفراندوم اقلیم کردستان، سراسر کردستان شاهد حضور وسیع، کم سابقە و متحدانە مردم بود در دفاع از رفراندوم و نشان دادن خواست دیرینەشان برای رهایی و رسیدن به حق تعیین سرنوشت خود بود. حمایت متحدانە و با ارادەای را از اقلیم کردستان پیش بردند و با شادی و پایکوبی تا پاسی از نیمەشب بیدار ماند. در حالیکە رژیم در بخش های مهمی از خاورمیانە یکەتازی می کند، در کردستان که چهار دهە است آن را اشغال کردە است، نیروهایش میخکوب شدند.

کردستان یکی از عظیم ترین مبارزات مدنی و سیاسی را با پیام روشن پیش برد. نیروهای رژیم که انتظار چنین شورش مدنی و متحدانە را نداشتند، ساعت ها در جای خود یا زمینگیر شدند یا از وحشت تعمیق آن واکنش چندانی نتوانستند نشان دهند. اما در فردای آن روز از بیم تداوم جنبش و حضور مردم به دستگیرهای وسیع در اغلب شهرها دست زدە و دەها و صدها تن را روانە بازداشتگاەها کردند. خبرها حاکی است که رژیم در پی انتقامگیری اقدام به شکنجە و فشارهای شدیدی است. ربودن افراد، شکنجەهای سخت در مدت کوتاە و سپس برای زهرچشم گرفتن بازگرداندن یا رهاکردن آنان در مقابل درب منازلشان از جملە روش های ضدانسانی است.

انتقام رژیم از مردم به پا خواستە کردستان را پایانی نخواهد بود. رژیم به شدت نگران تحولات منطقە و بە ویژە همبستگی و شور بی سابقەای است که در بخش های کردستان هویداست و قطعا بر روند رویدادها تاثیری مستقیم خواهد داشت. کنترل کردستان تحت اشغال جمهوری اسلامی به ویژه در این شرایط اهمیت تاکتیکی و استراتژیکی مهمی دارد. جمهوری اسلامی اقلیم کردستان را از دست رفتە می داند، همەی لرزشش از کردستان تحت سلطەاش است.

کومەلە زحمتکشان کردستان بر آن است که سرکوب و یورش و وحشت پراکنی رژیم تداوم خواهد داشت و بسی مهم تر از حفظ موقعیتش در خارج از مرزهاست. راە مقابلە با این سرکوبگری که خلق مبارز کردستان به خوبی و پختگی تا کنون پێش بردەاند، همانا تداوم اتحاد و همبستگی و برپایی حرکت های اعتراضی تودەای است.

کومەلە همەی احزاب سیاسی و فعالین مدنی و سیاسی در داخل و خارج کشور را فرا می خواند که متحدانە به مقابلە با سرکوب، دستگیری و شکنجە و برپاکردن جو ارعاب و وحشت برخیزیم. در کردستان باید به شیوەهای گوناگون تجمع خانوادەها و مردم در مراکز بازداشت، سازماندهی اعتراض بازار و همەی صنف ها، جنب و جوش وسیع تر تشکل های مدنی و اجتماعی در پیش گرفتە شود تا مانع از آن شوند که رژیم در یورش به مردم گستاخ تر گردد. در خارج کشور نه فقط همەی کمیتەها و فعالین کومەلە که همەی احزاب و فعالین و پناهندگان را فرا می خوانیم که با حضور متحدانە و اعتراضی صدای مردم و زندانیان و بازداشت شدگان اخیر باشند.

 

کومەلە زحمتکشان کردستان

هفتم مهرماە ١٣٩٦ برابر با بیست و نهم سپتامبر ٢٠١٧

 

بابەتی پێشووبەیاننامەی كۆمەڵە لەسەر دەستگیركردنەكانی ئەم دواییەی كوردستان
بابەتی دواتر(وتەی رۆژ ١-١٠-٢٠١٧) رێفڕاندۆم و ئاخێزی جەماوەریی!/ عومەر ئێلخانیزادە