روز دوشنبە  ١٦ ماە اکتبر نیروهای حشد شعبی و نیروهای نظامی عراق با برنامەریزی سپاە قدس و قاسم سلیمانی برای اجرای یک کودتای همەجانبە ضد مردمی بر علیە مردم کردستان، دست بە تهاجم زدە و شهر کرکوک و چندین شهرک و مناطقی از کردستان عراق را بە تصرف درآوردند.

متأسفانە بە دلیل ناهماهنگی و رقابتهای موجود در میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان، بخشی از فرماندهان و نیروی پیشمرگ بدون مقاومت از مناطق تحت کنترل خود عقبنشینی نمودە و زمینە پیشروی سریع نیروهای عراقی فراهم شد.

این عملیات بە بهانە اجرای رفراندم کردستان عراق صورت گرفت، اما نیروهای عراقی و بە ویژە حشد شعبی از مدتها قبل از رفراندم تهدید بە بازپس گیری مناطقی را مینمودند کە توسط پیشمرگان از زیر دست داعش آزاد شدە بود. همچنین در تمام این مدت آرایش و برنامە نیروهای دولت عراق در جنگ با داعش بە صورتی بود کە همە ناظران سیاسی و نظامی پیشبینی میکردند کە بعد از شکست داعش در موصل، نیروهای عراقی کردستان را مورد هجوم قرار میدهند و، چنین هم کردند.

از نظر ما یورش بە کرکوک علیرغم هر کمبود و نقص حکومت اقلیم کردستان و نیروهای محلی، حملە بە دستاوردهای مردم کردستان و در راستای تقویت حکومت مذهبی عراق و تداوم نسل کشی در کردستان و تقویت نفوذ سپاە پاسداران ایران در منطقە است. هرنوع هماهنگی و تأیید این کودتای ضد مردمی و این یورش اشغالگرانە از جانب هر کس، ریختن آب بە آسیاب دیکتاتوریهای منطقە و حکومت مذهبی عراق است. اطلاع نیروهای ائتلاف ضد داعش بە رهبری آمریکا از این حملە و سکوت عمدی آنها بە معنای ڕضایت دولت آمریکا برای سرکوب مردم کردستان در عراق تفسیر میشود و لاغیر. ما این کودتا و عملیات ضد انقلابی و، هم رضای آمریکا بە این سرکوب مردمی را محکوم میکنیم.

شکی نیست کە این توطئە، شکستی مقطعی و سخت برای جنبش کردستان بە همراە آورد، اما بە هیچوجە بە معنای شکست این جنبش نیست، بە معنای بازستاندن همە دستاوردهای مردم کردستان در عراق نیز نخواهد بود. بانگ استقلال خواهی مردم کردستان نە تنها فروکش نمیکند، بلکە در آیندەای نزدیک، رساتر از پیش دوبارە بە صدا درمیآید. توطئەگران و طراحان این یورش بە مردم کردستان در انظار همە مردم کرد منفور و رسوا خواهند شد، همکاری و اختلاط دولت عراق و دیگر نیروها با سپاە پاسداران و رژیم سرکوبگر ایران، بە مثابە شرطبندی بر روی اسب بازندە است. حکومت اسلامی ایران خود با آنچنان چالشهای مردمی و بحرانهای داخلی و منطقەای عمیقی دست بە گریبان است کە نجات از آن برایش غیر ممکن است. بیگمان هر ماجراجویی فرامرزی، دامنە عمر این رژیم را کوتاە و کوتاهتر مینماید.

ما از احزاب سیاسی کردستان عراق درخواست میکنیم کە اجازە ندهند در این شرایط دشمنان در صفوفشان شکاف بیشتر ایجاد نمایند و همەی تلاش خود را بە کارگیرند تا اتحاد مستحکمتری در میان خود ایجاد نمودە و بازسازی و اصلاح ارگانهای اداری و نظامی را در دستور کار خود قرار دهند. بە مردم کردستان تحت سیطرە جمهوری اسلامی اطمینان میدهیم کە بانگ حق خواهی و آزادیشان بی پژواک نخواهد ماند و جمهوری اسلامی این دشمن اصلی جنبش کردستان، در بحرانی ترین دوران زمامداری و حاکمیتش بە سر میبرد. از نظر ما ضروری است کە احزاب کردستان ایران دامنە همکاری و هماهنگی میان خود را بە سرعت گسترش دهند.

دبیرخانە کومەلە زحمتکشان کردستان
١٧. ١٠. ٢٠١٧

بابەتی پێشوورفیق عمر ایلخانیزاده : نقشه پرداز و عامل اصلی اشغال کرکوک جمهوری اسلامی می باشد
بابەتی دواترداگیركردنەوەی كەركوك مەحكوم دەكەین