دیروز علی اشرف درویشیان مبارز نویسندە، شخصیت محبوب ادبیات مقاومت، یکی از ستون های لایق، محکم و استوار جنبش سیاسی علیە رژیم اسلامی، نامی پرآوازە و پرصلابت در رودرویی با حاکمیت اسلامی که “بر سفرە خونین آن رژیم ننشست”، نامی که با خود رنچ های خلق ستمدیدە کورد را بیشتر به مخاطبین وسیع خود شناساند، نامی که هنوز به آرمان سوسیالیسم اعتبار می بخشد، دیدە از جهان فروبست و برای همیشە خیل بزرگ دوستدارانش را بجا گذاشت و همچون صمد جاودانە شد.

 

لطیف تلخستانی که همگان بە نام خۆشنام علی اشرف درویشیان می شناسیم، بیش از هرچیز انسانی متعهد بود و دارار ارزش ها و پرنسیپ ها و سجایا و خصایلی بود که از او علی اشرف درویشیان ساخت. او با این آرزو زیسی “یکی از آرزوهای بزرگ من داشتن جامعه ای است که در آن انسان استثمار نشود. اندیشه و قلم آزاد باشد. افکار و اندیشه ی انسان ها سانسور نشود”. و چە با شکوە و با وقار و پیگیر در راە آرزوهایش جنگید و متعهد باقی ماند.

نام پرآوازە علی اشرف درویشیان تا دوردستها باقی خواهد ماند. نامش می درخشد بر رخ فردای رنجدیدگان و محرومان و مبارزین راستین عدالت و آزادی و سوسیالیسم.

 

بدون شک فقدان این انسان بزرگ و مبارز ضایعە سنگینی برای جنبش محرومان و ستمدیدگان، برای ادبیات مقاومت و متعهد و برای خلق ستمدیدە کرد و برای خانوادەاش خواهد بود. ما این ضایعە را به خانم شهناز دارابی همسر فداکارش، به فرزندانش بهرنگ و گلبرگ و گلرنگ درویشیان، به خانم میترا درویشیان خواهرش، به خلق کورد، به همەی دوستدارانش و به کانون نویسندگان ایران تسلیت می گویم.

نام و یاد این انسان والا و بزرگ برای همیشە زندە خواهد ماند.

 

هیات اجرایی کومەلە زحمتکشان کردستان

پنجم آبانماە ١٣٩٦ / ٢٧ اکتبر ٢١٠٧

 

بابەتی پێشووبەرزوبەڕێز بێت یادی هاوڕێی گیانبەختکردوو دكتۆر جەعفەری شەفیعی
بابەتی دواترراگەیاندنی كۆمەڵە بە بۆنەی ماڵئاوایی لەژیانكردنی عەلی ئەشرەف دەروێشیان