بیانیە کومەلە زحمتکشان کردستان
جنبش عظیم اعتراضی محرومان و سرکوب شدگان

طی روزهای گذشتە شهرهای مختلف یکی پس از دیگری شاهد اعتراضات و تظاهرات و قیام های بزرگ و کوچکی بود که جمهوری اسلامی را با جدی ترین چالش خود روبروساختە است. حضور متحدانە مردم، شعارها و فراخوان هایی که با قاموس جناح های جمهوری بیگانە است، نشان از تشنگی وافر مردمی برای آزادی و عدالت دارد، که زندگی و سرنوشتشان تحت حاکمیت رژیم اسلامی به تباهی و خاک سیاە نشاندە شدە است.
چهار دهە حاکمیت هارترین رژیم مستبد مذهبی که یک جامعە را با دهها میلیون ساکنانش به زندان بزرگی تبدیل کردە، کاسە صبر مردم را لبریز کردە است. انباشتەشدن فقر از یک سو و غارت و چپاول بی سابقە از سوی دیگر، فاصلە فقر و ثروت، تحمیل بیکاری، گرانی، کارتن و گورخوابی، کودکان کار و کودکان خیابانی که سنشان به زیر دەسال کشیدە شدە است، سرکوب دائمی ملت ها و منجملە تبدیل کردستان به یک پادگان نظامی، سرکوب هر روزە زنان، کارگران و فعالین آنان، سرکوب وبازداشت فعالین سیاسی هیچ آیندە امیدبخشی را برای اکثریت بزرگ ساکنان این جامعە باقی نگذاشتە است.
جمهوری اسلامی ثروت وسامان و هستی دهها میلیون انسان را قربانی مطامع سیاسی و اتمی و منطقەای خود کردە است. در حالیکە صدها میلیون دلار را در راە پروژە اتمی به هدر داد، در حالیکە در جنگ سوریە قریب به ٥٠ میلیارد دلار هزینە کردە است و در حالیکە حزب اللە و صدها گروە مسلح دیگر را تامین می کند، دهها میلیون انسان برای معیشت روزانەشان می جنگند و باز ناتوان از تامین نیازهایشان شب را به روز می رسانند.
همەی اینها در حالی است که اختلاس ها و دزدهای میلیاردی تحت نام وام های بانکی و فرار یکی پس از دیگری کاربدستان با میلیاردها دلار ثروت موضوع روزنامەهایشان شدە است.
جمهوری اسلامی چهار دهە است که استبداد و فقر و فلاکت و سرکوب و زندان و اعدام را حاکم کردە است. راە دیگری برای مردمی که می خواهند آزاد باشند و به رفاە برسند جز به میدان آمدن و برپایی انقلاب و قیامی دیگر راە دیگری باقی نگذاشتە است. آن چە طی چند روز گذشتە شاهدش هستیم، نارصایتی، خشم و نفرت انباشتە شدە کارگران، زنان، ملت ها، فعالین سیاسی و تودەهای مردم است. این روزها همچنین اقتدار کذایی جمهوری اسلامی را در سوریە و لبنان و یمن به جهانیان نشان داد.
با تمام توان از این خیزش ها و قیام ها حمایت می کنیم و این اعتراضات قابل پشتیبانی و دفاع هستند. همەی نیروهای اصیل مردمی، چپ و سوسیالیستی و دمکرات و آزادیخواە را فرا می خوانیم که به حمایت از این خیزش هرچە در توان دارند، انجام دهند. این روزها در برابر دیدگان جهانیان مردم نشان دادند که در صفوفشان نشانی از خیمەشب بازی جناح های رژیم نیست و جنبشی است علیە تمامیت جمهوری اسلامی و گامی است در راە پایان آن.

گستردەتر باد جنبش و اعتراضات مردمی
سرنگون باد جمهور اسلامی

کومەلە زحمتکشان کردستان
١٠ دیماە ١٣٩٦
٣١ دسامبر ٢٠١٧

بابەتی پێشووکوردستان و هەلێکی گونجاو / عومەر ئێلخانیزادە
بابەتی دواترراگەیاندنی كومیتەی ناوەندیی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان