پلنوم هشتم کمیتە مرکزی کومەلە در روزهای ٥ ، ٦ و ٧ ژانویە ٢٠١٨ برابر با ١٥، ١٦ و ١٧ دیماە ١٣٩٦ برگزار گردید. در جریان سە روز کار فشردە دستور جلسات زیر مورد بحث و بررسی پلنوم قرار گرفت.

١. گزارش سیاسی و بررسی ارگانهای تشکیلاتی در فاصلە دو پلنوم
٢. قرار و قطعنامەها و کنگرە آتی کومەلە.
٣. انتخاب دبیرکل و هیئت اجرایی.
پلنوم با یک دقیقە سکوت بە یاد جانباختگان کومەلە و اعتراضات اخیر کار خود را آغاز نمود.

مبحث گزارش سیاسی کە توسط رفیق عمر ایلخانیزادە ارائە گردید، پیشامد و حوادث ٦ ماە گذشتە در ایران و کردستان، تحولات منطقە و رویدادهای این دورە و اعتراضات مردمی اخیر در ایران و کردستان و وظایف ما در دورە آتی را شامل بود.

گزارش، جهتگیریهای پلنوم قبلی را صحیح ارزیابی نمود و بار دیگر تأکید نمود کە منطقە خاورمیانە بازهم آبستن حوادث و کشاکشهای پایان نیافتە مذهبی، اجتماعی و ملی است. جریانات فاشیست و ارتجاعی با پشتیبانی دولتهای دیکتاتور و توتالیتر منطقە در آن نقش آفرینی میکنند. در همان حال قدرتهای بزرگ جهانی نیز با راە انداختن جنگ نیابتی در پی کسب و تثبیت بیشتر قدرت و منافع خود هستند. جنبش کردستان کە در مرکز این تحولات قرار دارد تنها جنبش قدرتمند عمدتا سکولار و مردمی است کە علیرغم ناهمگونیهای درونی و کارشکنی و دخالتهای ناموجە برخی از دولتهای منطقە، دارای ظرفیتهای دمکراتیک مردمی است کە میتوان از آن درجهت پشتیبانی از مبارزات و خواستهای دیگر مردمان ساکن منطقە بهرە برد.

در بخش دیگری از گزارش نقش مخرب، ضد بشری و توسعەطلبانە جمهوری اسلامی در منطقە مورد ارزیابی قرار گرفتە و در آن آمدە بود کە سیاست توسعەطلبی در خارج مرزها بە منظور سرکوب و کنترل اعتراضات در داخل بە استراتژی تغییرناپذیر این رژیم تبدیل شدە است. بە ورشکستگی کشاندن کل صنعت و اقتصاد ایران، گسترش نجومی رانتخواری و فساد در تمام نهادهای بانکی و حکومتی، قدرتگیری چپاولگری در نهاد و مؤسسات مذهبی تحت حاکمیت ملاها، ظهور مافیای سیاسی، مالی و نظامی سپاە پاسداران، عوارض و مالیاتهای بی رویە حکومتی، همە و همە چون اختاپوسی بر گردە اقشار ستمدیدە و کارگران و زحمتکشان ایران سنگینی میکند. شیرازە امنیت کار وزندگی مردم بەکل ازهم پاشیدە است بە صورتی کە: موجب عدم امنیت شغلی، بیکاری روزافزون و افزایش تورم بی مهار در همە ملزومات زندگی از خوراک و پوشاک گرفتە تا مسکن و سرپناە و … شدە است. استثمار عریان و تاراج زندگی مردم، مدتهاست کە اعتراضات مردم بە مال خوری، اعتراضات کارگری، نارضایتی از عدم پرداخت دستمزدها و بیکاری و فقر را بە همراە داشتە است.

گزارش و مباحث مربوطە علاوە بر اجحافات مورد اشارە در بالا تأکید نمود کە این رژیم در کردستان، سیاست میلیتاریستی، اعدام سیاسی و کشتار کولبران را با شدت بیشتری از پیش ادامە دادە و در بخشهای دیگر کردستان منجملە در عراق و سوریە نیز از اقدامات دشمنکارانە و توطئەگری برعلیە جنبش مردم کردستان دریغ نورزیدە است. اما طی ماههای اخیر کردستان ایران چە در اعتراض بە کشتار کولبران، پشتیبانی از رفراندم جنوب کردستان و یاری رساندن بە زلزلە زدگان منطقەی کرمانشاە، شاهد مبارزات مدنی و نمایشهای مردمی پر قدرتی بود کە تغییر در فرهنگ سیاسی و هم ابتکار و روشهای نوینی را در این جنبش، نوید میدهد.

گزارش هیئت اجرایی اعتراضات اخیر مردم ایران و کردستان را رویدادی بسیار مهم در صحنە سیاسی ایران ارزیابی نمود و آن را پایان کارایی اصلاح طلبی حکومتی و سر فصل عمومی شدن نفی کلیت سیستم دیکتاتوری مذهبی دانست کە برچیدن بنیانهای سیاسی جمهوری اسلامی را آماج خود قرار دادەاست. پلنوم بر این باور بود کە این روند اگرچە ممکن است بە طور مقطعی فروکش نماید، اما جمهوری اسلامی نە میخواهد و نە میتواند بە خواستهای مردم گردن نهد، همچنین اعتراض و خواستهای مردم نیز دیگر قابل بازگشت و مصادرە نیست. لذا ما دورەای نوینی در حیات سیاسی ایران را پیش رو داریم کە کومەلە باید خود را برای آن آمادە نماید. پلنوم در این رابطە پیام ویژەای رو بە مردم ناراضی را بە تصویب رساند.

در پلنوم مباحث گرمی در مورد محتوای گزارش درگرفت و ضمن تدقیق بخشهای مختلف آن، گزارش را تصویب نمود و هم در راستای گزارش، وظایف مشخص و معینی را کە برای کار آتی ما مورد بحث قرار گرفتە بود، در دستور کار کومەلە و ارگانهای حزبی قرار داد و قرارهای لازم را در این رابطە تصویب نمود.

در بخش گزارش تشکیلاتی، ارزیابی از کارکرد، پیشرویها و کمبودهای ما در ارگانهای مرکزی صحبت بە میان آمد و پلنوم با توجە بە اوضاع سیاسی کنونی اولویتهای ما را تعیین نمود و بر کار پیشمرگانە و دادن کیفیت بالاتری بە آن، تقویت فعالان و کار تشکیلاتی در داخل، فعال نمودن و تحول در بخش تبلیغات و خارج کشور بە خصوص در عرصەهای مربوط بە جوانان و زنان، تأکید ورزید.

سیاست موجود کومەلە در مورد همکاری احزاب کردستانی و تلاش برای نهادینە نمودن این همکاریها و دادن یک شکل سازمانی بە آن و هماهنگی احزاب کردستان و فعال شدنشان برای دیالوگ و همکاری بە منظور ائتلاف با اپوزیسیون دمکرات و پیشرو در جنبش سراسری را، مورد تأکید مجدد قرار داد. همچنین ضرورت همکاری میان طیف کومەلە و کار برای پروسەای کە موجب ایجاد نزدیکی و اتحاد در این طیف شود را از دیگر اهم وظایف ما در دورە آتی دانست.

همچنین پلنوم هیئت اجرایی را مأمور نمود تا تاریخ و پروسە برگزاری کنگرە چهاردهم کومەلە را در سال جاری میلادی تعیین نماید.

بخش آخر دستور جلسات کنگرە انتخابات بود کە در آن رفیق عمر ایلخانیزادە بار دیگر بە اتفاق آرا بە دبیری کل حزب برگزیدە شد. هیئت اجرایی کومەلە مرکب از هفت نفر انتخاب گردید کە رفقا اسعد درودی، عثمان خلیلی، عطا ناصر سقزی، خلیل دشتی، کریم کریمی، رضا کعبی و عمر ایلخانیزادە در آن عضویت دارند.

پلنوم پس از سە روز کار فشردە و قرار و مصوبات معین برای فعالیت آتی، با سرود رسمی کومەلە کار خود را بە پایان رساند.

کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان
٩ ژانویە ٢٠١٨ برابر با ١٩ دیماە ١٣٩٦

بابەتی پێشووراگەیاندنی كۆتایی پلینۆمی هەشتی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان
بابەتی دواترپیرۆز بێت ٢٦ی رێبەندان رۆژی کۆمەڵە