طی روزهایی که پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە جلسات کاری خود را پیش می برد، خیزشی نیرومند و قیام مردمی متحد، جمهوری اسلامی را با بزرگ ترین چالش دوران حاکمیت خود روبرو ساخت. شاهد حضور وسیع مردم مبارز، زنان، جوانان و کارگران و زحمتکشان بودیم که از تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی و ظلمتکدەای که حاکم کردە است، به ستوە آمدە و خشم و عصیان شان فوران می کرد.

این روزها و پیکار رودررو و بی باکانە علیە رژیمی که در چهار پایتخت خاورمیانە قدرقدرتی می کند و رقبایش را به ثبات و تداوم خود متقاعد کردە بود، نشان داد که در برابر ارادە و نیروی متحد مردم تا چە اندازە زبون و ضعیف است.

بدون شک ایران قبل و بعد شورش اخیر در همەی معادلات سیاسی، اجتماعی و حکومتی از هم متمایز خواهد بود که مدیون رزم و پیکار شما مردم رنجدیدە و سرکوب شدە است که با خون و جانبازی دەهاتن برای همیشە در لابلای صفحات تاریخ معاصر نقش بست.
پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە بە همەی شما مردم مبارز، زنان جسور، جوانان پرشور و کارگران و زحمتکشان درود می فرستد و ایمان راسخ داریم که این مبارزات بە ثمر خواهد رسید و بساط ننگین این رژیم ضد مردمی، ضد زن و ضد آزادی را برای همیشە درهم خواهد پیچید.

پرتوان باد مبارزات متحدانە علیە جمهوری اسلامی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پلنوم هشتم کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان
دیماە ١٣٩٦
ژانویە ٢٠١٨

بابەتی پێشووپەیامی پلینۆمی هەشتی كۆمەڵە بۆ خەڵكی خەباتكار‌و راپەڕیوی ئێران
بابەتی دواتربەشداریی نوێنەری كۆمەڵە لە كۆنفرانسی پەرلەمانی ئەوروپا لە بروكسێل