طنین پرصلابت مارش عظیم آزادی و برابری

هشت مارس امسال بسیار متفاوت از سالیان گذشتە است. دیوار ضخیم زن ستیزی جمهوری اسلامی ترک برداشتە است. آن قوانین ضدانسانی و ضدزن که خشت خشت آن با سرکوب و تهاجم عریان به زنان و به آزادی و به انسانیت روی هم چیدە شدە است، دارد فرو می ریزد و حتی متحجرترین عناصر ولایت فقیە یا دیگر توان و جرات دفاع از آن را ندارند و یا سکوت را اختیار کردەاند. هشت مارس امسال با نخستین هشت مارس پس از روی کارآمدن جمهوری مردان آئینی که با سرکوب خونین راەپیمایی زنان آزادە، سنگ بنای دوران فوق استبداد و سیاهی را می گذاشت، بسی متفاوت است. آن هنگام جمهوری مذهبی با فرصت کم نظیری که یافت غرورانە پیش می تاخت و مقاومت زنان و همە آزادگان را بی رحمانه درهم می شکست.
به یمن پیکار و حضور پرصلابت ماەهای گذشتە زنان که خود متکی به مقاومت ٤٠ سالە آنان است، ایران اسلامی در لبە باتلاق و رسوایی ویژەای قرار گرفتە است. با این پیکارهای جسورانە در میادین و خیابان های انقلاب، قدر قدرتی جمهوری اسلامی در خاورمیانە به زیر کشیدە شدە است. حضور زنان در این ماەها افق این رژیم را بیش از هر عامل دیگری تیرە و تار ساختە است.
بدون شک آیندە این پیکارها و حضور پرغرور زنان، به طرف بنا نهادن جامعەای آزاد و برابر سنگینی خواهد کرد. اگر با روی کارآمدن جمهوری اسلامی کل خاورمیانە در باتلاق ارتجاع اسلامی سیاەترین دوران را برای زنان فراهم ساخت، اکنون پژواک بانگ آزادی و برابری ماەهای اخیر همەی مرزهای خاورمیانە را درهم نوردیدە و سرتیتر مهم ترین خبرگزاری ها شدە است. با برچیدن این بساط استبداد مذهبی، با راندن کل سیستم ظالمانە و با به زبالە انداختن همەی قوانین شرم آورشان، با برچیدن بنای جامعە طبقاتی کنونی که زنان بیش از مردان تاوان فقر و سیەروزی و بیکاری و گرسنگی را بر دوش داشتەاند، نه زنان ایران که مردان و که انسانیت رها خواهد شد، که بر روی زنان و مردان خاورمیانە آسمان آبی آزادی و رهایی از تحجر هویدا خواهد گشت.
در کردستان که نخستین اعدام های زنان مبارز را به خود دید، در دورانی که جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش آزادیخواهی کردستان از یورش به زنان آغاز کرد، زنان آزادە و چپ و سوسیالیست با پشتیبانی مردان آزادە و برابری طلب، تاریخ ٤٠ سالە مملو از پیکار و مقاومت و فداکاری را برای خود رقم زدەاند. از حضور در صف مقدم مقاومت در برابر ستون های نظامی، جنگ ٢٤ روزە سنندج، از مقاومت در سیاەچال های رژیم و میادین اعدام، از قرارگرفتن در صفوف پیشمرگان مسلح و جنگیدن در بسیاری از نبردهای پیشمرگان کومەلە، تا مبارزات مدنی و اجتماعی در انجمن های ادبی، تشکل های زنان و مردمی، تا وزن سنگین تر در خانوادە و اقتصاد و ادبیات و موسیقی و تئاتر، تا سازمان دادن خیزش های بزرگ و کوچک علیە قتل های ناموسی، خودکشی های اجباری و اساسا حضور پرثمرتر در پیکارهای سیاسی کردستان در رهبری احزاب و …… زنان کردستان به قطب مهم و غیر قابل انکاری تبدیل کردە است.
زنان کردستان ایران که زنان اگاە و چپ و سوسیالیست کومەلە پیشقراولان انان بودەاند اثرات گرانبهایی بر مبارزت و وزن زنان در همەی بخش های آن باقی گذاشتەاند که در کوبانی و اکنون عفرین شاهدش هستیم.
پرتوان باد مبارزات و پیکارهای زنان آزادە و برابرطلب
نام و یاد همەی زنان جانباختە در راە آزادی و برابری گرامی باد
زندە باد آزادی و سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کومەلە زحمتکشان کردستان
هفتم مارس ٢٠١٨
١٦ اسفند ١٣٩٦

بابەتی پێشووراگەیاندنی کۆمەڵە بە بۆنەی ٨ی مارس رۆژی جیهانیی ژن
بابەتی دواترپە‌یامی ناوه‌ندی هاوكاریی حیزبه‌كانی کوردستانی ئێران