اجازە ندهید رژیم ایران جان یک زندانی سیاسی دیگر را بستاند!

هفتەی گذشتە، “دیوان عالی کشور” حکم ظالمانە و ناروای اعدام در خصوص زندانی سیاسی کرد، رامین حسین‌پناهی را مورد تأئید قرارداد.

حکم اعدام رامین حسین‌پناهی روز پنجشنبە 25 ژانویە 2018 میلادی از سوی باصطلاح “دادگاە انقلاب” در شهر سنندج بر این زندانی سیاسی کرد تحمیل گشت. این حکم در حالی علیە رامین صادر شد کە نامبردە کلیەی مراحل بازجویی و تکمیل پروندە را در حالی کە مجروح بود و تحت آزار و شکنجە, سپری کردەبود. این باصطلاح دادگاهی هم کە بمنظور محاکمەی نامبردە برپا شدە بود، تنها یکبار تشکیل جلسە داد! همان هنگام صدور حکم ظالمانەی اعدام علیە رامین حسین‌پناهی موجب تعجب وکیل نامبردە، حسین احمدی نیاز و تمامی نهادها و فعالان مدافع عدالت و حقوق‌بشر در کردستان و ایران گشت.

تأئید حکم اعدام این زندانی سیاسی کرد از سوی “دیوان عالی کشور” مؤید این واقعیت است کە رژیم جمهوری‌اسلامی ایران پس از گسترش اعتراضات سراسری ایران و بویژە برپاشدن تظاهرات متعدد، بمنظور زهرچشم گرفتن از مردم بجان‌آمدە، همانگونە کە از کشتار معترضین در زیر شکنجە خودداری نورزیدەاست، قصد دارد از اعدام زندانیان سیاسی نیز تردید بدل راە ندهد.

ما از کلیەی مراکز و نهادها و مجامع بین‌المللی جهان می‌خواهیم بە یاری خانوادەی رامین حسین‌پناهی و فراخوان فعالان حقوق‌بشر و نیروهای سیاسی کردستان ایران بشتابند. خواست عاجل ما از آنها اینست کە با محکوم کردن تأئید حکم اعدام رامین حسین‌پناهی و تحت فشار قراردادن رژیم ایران در این رابطە، از اعدام این جوان کرد مبارز پیشگیری نمایند. در عین حال خواست و انتظار ما اینست کە توجە ویژەای برای افرادی کە در پی تظاهرات و اعتراضات چند ماه گذشتە توسط دستگاههای سرکوبگر جمهوری‌اسلامی ایران در کردستان، خوزستان، تهران و دیگر شهرها و مناطق ایران بازداشت شدە و با خطر مرگ تحت شکنجە و سرنوشت نامعلوم مواجە هستند، قائل شوند.

از همین فرصت استفادە می‌کنیم جهت ابراز تقدیر و سپاس خطاب بە کلیەی تشکلهای مدنی، وکلای شجاع، فعالان مدافع حقوق‌بشر و روزنامەنویسان آزادیخواه در داخل و خارج از کشور کە در رابطە با سرنوشت رامین حسین‌پناهی و دیگر زندانیان سیاسی و مدنی در بند در زندانهای جمهوری‌اسلامی، بە شیوەای خستگی‌ناپذیر بە تلاش و فعالیت مشغولند.

 

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

( متشکل از:   حزب کوملە کردستان ایران

کومله‌ زحمتکشان کردستان

سازمان خبات کردستان ایران

حزب دمکرات کردستان ایران

حزب دمکرات کردستان)

 

24 فروردین 1397

13/4/2018

بابەتی پێشووبانگەوازی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بابەتی دواترمرگ نابهنگام رفیق سیامک شامی، وداع یکی از مبارزین دیرین کومەلە