روز 27 فروردین مرگ نابهنگام و شوک آور رفیق سیامک شامی از پیشمرگان قدیمی کومەلە، از یکی از بازماندگان گردان های ٢٢ ارومیە و شوان و از کادرهای بسیار باوفا به آرمانهایش همگان را در ماتم فرو برد.

 

رفیق سیامک شامی عضو کمیتە مرکزی کومەلە سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و از کادرهای این حزب بود که قریب به چهار دهە از زندگی و حضور خود پیگیرانه در راە زیباترین آرمان های بشری، در راە سوسیالیسم، در راە کارگران و در راە رهایی خلق کرد از ستم و زورگویی هزگز نیاسود.

 

سراسر زندگی کوتاە سیامک مملو از تلاش برای تحقق و به ثمر رسیدن پیشروترین اندیشەهای انسانی و برابری طلبانە است. افسوس که در آستانە دور دیگری از انقلاب و خروشان تودەای، در حالیکە ضروت قطب چپ و سوسیالیستی بیش از هر زمانی به ویژه در کردستان احساس می شود و به هزاران سیامک آبدیدە در کوران مبارزات اجتماعی نیاز مبرم وجود دارد، نابهنگام زندگی را بدرود گفتە و برای همیشە رفیق زندگی اش را رفیق حیات دولت یاری و تنها دلبندشان شوان عزیزشان و همە یاران و دوستدارانش را تنها می گذارد تا حسرت همگامی بیشتر را برای همیشە به جایی بگذارد.

 

نام او به احترام، به صمیمت و به نیکی ماندگار خواهد بود.

نام او در مارش پیکارهای اجتماعی همراه با هزاران نام دیگر فریاد خواهد شد.

 

کمیتە مرکزی کومەلە این ضایعە را به رفیق حیات دولت یاری، به شوان عزیز و به همە رفقای کومەلە و حزب کمونیست ایران تسلیت می گوید.

 

هیات اجرایی کومەلە زحمتکشان کوردستان

17/4/2018

بابەتی پێشووفراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
بابەتی دواتروەفدێکی کۆمەڵە سەردانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان کرد.