کارگران کردستان!

اقشار و طبقات زحمتکش کردستان ایران!

بمناسبت اول ماه مە (11 اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگران، گرمترین تبریکات خود را تقدیم شما می‌داریم. در این مناسبت پیروزی شما در مبارزە جهت احقاق حقوق مشروع خویش و تغییر شرایط مملو از ستم و استثمار نشأت گرفتە از حاکمیت و سیاست و قوانین رژیم جمهوری‌اسلامی ایران را آرزومندیم.

قریب چهار دهە است کە کارگران و اقشار و طبقات زحمتکش و کم‌درآمد سراسر کشور بطورکلی و کردستان ایران بە ویژە ، در سایەی حاکمیت رژیم فعلی با نقض ابتدایی‌ترین حقوق خود مواجە هستند. کارگران، در جامعەی ما نیز نظیر اکثر کشورهای جهان، گرچە بیشترین سهم را در بە گردش درآوردن  چرخ تولید و عمران و آبادانی دارند، اما کمترین درآمد و دستمزد را از محصول رنج و خستگی خویش، نصیبشان می‌گردد. دستمزدی کە برای آنان نیز تعیین گردیدە، علیرغم آنکە پاسخگوی بخش اعظم نیازهای خود و خانوادەیشان نیست، بە شیوەای بسیار غیرمنظم بە آنان پرداخت می‌گردد. این امر در حالیست کە قوانین کشور و حاکمیت و نهادهای گوناگون رژیم از سویی مانع تأسیس و فعالیت اتحادیەها و تشکلهای کارگری و برگزاری اعتصاب و فعالیتهای مختلف دیگر می‌گردند و از دیگر سو از کارفرمایان و سرمایەداران و شرایط استثمارگرانەی حاکم بر کارخانەها و کارگاهها حمایت می‌کنند. اساسا آخوندهای حاکم و آقازادەهایشان، نهادها و بنیادهای حکومتی، فرماندهان سپاەپاسداران و مقامات بلندپایەی حکومتی و دولتی، هم در سطح سراسری و هم در سطح هر استان و شهر و منطقەای، بخش اعظم سرمایەی کشور و پروژەهای اقتصادی را در انحصار خود گرفتە و هر گونە اعتراض و حرکت کارگران برای تغییر شرایط تحمیلی را بشدت سرکوب می‌نمایند.

با اینحال کارگران کردستان هیچگاه در مقابل شرایط جهنمی‌ای کە حاکمان کشور بر آنان تحمیل کردەاند، خاموش و بی‌مبالات نبودەاند. روزشمار مبارزە و فعالیت و جنبش حق‌طلبانە در کردستان مالامال از اعتراض و اعتصاب و مبارزەی کارگران است. خوشبختانە جنبش کارگری و مبارزەی روبەرشد اقشار و طبقات زحمتکش کردستان ایران، ستون غیرقابل انکار و سیمای زندەای از جنبش  طبقاتی، مدنی و آزادیخواهانەی کردستان ایران است. فعالیتها، گردهمایی‌هایی کە هر سال بمناسبت اول ماە مە و علیرغم ضدیت و مانع‌تراشیهای دم‌و‌دستگاههای حکومتی در برخی از شهرهای کردستان ایران برگزار می‌گردند، نیرومندی و برحق بودن این جنبش را بە اثبات می‌رساند.

 

کارگران کردستان!

اتحادیەها و سازمانهای کارگری کردستان ایران!

امسال شما در حالی بە استقبال روز جهانی کارگران می‌روید کە شهرهای مرزی کردستان ایران بە عرصەی اعتصاب و اعتراض مدنی مردم تنگدست و زحمتکش این شهرها بدل گشتەاند. ساکنان شهرها و مناطق بانە، مریوان، سردشت، پیرانشهر، اشنویە، پاوە ، جوانرود و شمار دیگری از شهرهایی کە ساکنانشان از طریق کولبری و کار در مرزها امرار معاش می‌کنند، یکبار دیگر با مسدودشدن مرزها و سلسلە قوانین و مصوبات ظالمانەی دیگر دم‌و دستگاههای رژیم مواجە‌گشتەاند. نارضایتی و اعتصابات شهرهای مرزی کردستان روی دیگر مبارزەی شما علیە استثمار و سیەروزی و محرومیتهایی است کە رژیم حاکم بر کشور بر مردم ایران تحمیل کردەاند. امید و خواست ما اینست کە امسال متحدانەتر از همیشە و با شکوە هرچە بیشتر، از 11 اردیبهشت استقبال نمایید. پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای شما اینست کە ضمن محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری  جمهوری اسلامی و  اعتراض بە استثمار و تبعیضات طبقاتی، وهمگام با اعلام صریح خواستهای  بر حقتان، تظاهرات و اجتماعات و راهپیماییهای امسال خود در روز 11 اردیبهشت را بە سکویی جهت حمایت از اعتصابات شهرهای مرزی و خواستهای مشروع آنها بدل نمایید.

پیروز باد مبارزەی کارگران در راستای کسب حقوق خویش.

درود بر همبستگی و همرزمی کارگران و کلیەی اقشار و طبقات حق‌طلب کردستان در مبارزە علیە رژیم جمهوری‌اسلامی ایران.

پیروز باد اول ماه مە، روز همبستگی کارگران جهان.

 

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

28/2/1397

28/4/2018

بابەتی پێشووپەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بابەتی دواتروەفدێكی كۆمەڵە سەردانی پارتی كرێكاران‌و رەنجدەرانی كوردستانی كرد