خیزش کارگران و زحمتکشان

بر فراز پیکارهای اجتماعی در ایران و کردستان

 

کارگران و مزدبگیران

تودەهای مردم زحمتکش

روز جهانی کارگر امسال در شرایطی متفاوت از سالیان قبل فرا رسیدە است. جمهوری مستضعفان اسلامی با خیزش گستردەترین تودەهای کارگر و زحمتکش به چالش کشیدە شدە است. شورش دیماە گذشتە که با صلابت و استحکام درخور توجە آغاز شد، شورش کارگران و زحمتکشان و محروم ترین لایەهای اجتماع بود که جمهوری ضدکارگری و جمهوری آقازادەها سنگ دفاع از آنان را به سینە می زد. از دیماە گذشتە تا کنون خیزش های کارگری و تجمعات مردم زحمتکش کماکان ادامە دارد. این شورش های کارگری و مردم زحمتکش که از اعماق محرومان جامعە برخواستە است، قیام و عصیان علیە رژیمی است که به طرز بیسابقەای تحت حاکمیتش تضادهای طبقاتی  و شکاف های اجتماعی سر به آسمان زدە است.

اکثریت عظیم ساکنان ایران در زیر خط فقر قرار دادە شدەاند در حالیکە به تاراج بردن ثروت و سامان این جامعە از سوی حکام اسلامی، از سوی فرماندهان سپاە و کابینە و نمایندگان مجلس و آقازادەها تنها در افسانەها می توان یافت. داستان و پروندەهای غارتگری آنان که گاها از سوی یکدیگر فاش می شوند، به گفتە اعضای کابینە کنونی رژیم مفقودشدن ٧٠٠ میلیارد دلار در دورە احمدی نژاد، فرار میلیاردی مسئولان و آقازادەها، تبدیل شدن آستان قدس رضوی به عظیم ترین منبع سود و سرمایە، تبدیل شدن آیت اللەهای نظام به رانت خواران، به سرمایەداران سیرنشدنی، به دلالان بازار و کمپانی های جهانی، فرماندهان سپاە به قاچاقچیان و دزدان دریایی و دزدان رنچ و هستی میلیون ها خانوادە و در مقابل کشاندن اکثریت بزرگی از ساکنان جامعە به زندگی بخور و نمیر و وادارکردنشان به نازل ترین روش ها برای تامین ناچیزی از مایحتاج خود. در حالیکە سالانە دەها میلیارد دلار هزینە جنگی و مطامع رژیم در خاورمیانە و تامین جنایتکارترین دستجات مسلح است، کودکان خیابانی، کارتن خواب ها و گور خواب ها، فروختن کلیە و اعضای بدن، اعتیاد و تن فروشی و بیکاری بیش از ٥٠ میلیون از جامعە، ایران اسلامی را به جهنم واقعی کارگران و زحمتکشان تبدیل کردە است.

صدها خیزش و اعتراض کارگری ماەهای اخیر، قیام و عصیان علیە این نابرابری بی سابقە است. شورش ماەهای اخیر شورش کارگران و مردم زحمتکش است کە توازن قوا را میان کارگران و رژیم به تمامی به نفع اولی برهم زدە است. این خیزش ها اکنون در راس و پیشاپیش پیکارهای اجتماعی در ایران، پیامش را به جهانیان رساندە است. صدای پای جنبش کارگران و محرومان و ارادە و استحکام آنان طی این دورە و هر روزە رساتر به گوش می رسد.

در کردستان نیز طی دو هفتە گذشتە اعتصاب شماری از شهرهای کردستان که اساسا از سوی محروترین لایە زحمتکش کردستان یعنی کولبران و به پشتیبانی از آنان هنوز پس از ١٦ روز ادامە دارد، انعکاس ٤٠ سال حاکمیت اسلامی بر کردستان است که بردگی اقتصادی، غارت معادن، ممانعت از سرمایەگذاری کلان و عقب نگەداشتن کردستان پابپای لشکرکشی مداوم نظامی، ماهیت حضور جمهوری اسلامی را در کردستان بیان می کند.

سال جاری، سال پیکارهای گستردە کارگری در ایران خواهد بود. بحران فزایندە رژیم، تورم و سقوط ارز و سقوط اعتبار رژیم در بازارهای جهانی، بن بست رژیم در خاورمیانە در حالیکە از پرداخت هزینەهای جنگی و صدور انقلاب گریزی نیست، رژیم را بیش از پیش با نارضایتی و عصیان و شورش روبرو خواهد کرد. پیکارهای اجتماعی ماەهای اخیر که جنبش کارگران و محرومان پیشتاز و پیشقراول آن گشتەاند تداوم خواهد داشت و ایران اسلامی را که تا کنون زندان و غارتگر تودەهای وسیع مردم بودە است، به میدان پرشورتر مارش کارگران و زحمتکشان بدل خواهد کرد.

 

فرارسیدن روز اول ماە مە، روز جهانی کارگر را به همە کارگران و زحمتکشان و به همەی آنانی که در اردوی رنج و کار برای دنیای عاری از استثمار و بردگی و ستم مبارزە می کنند، تبریک می گوئیم.

زندە باد اول ماە مە روز همبستگی جهانی کارگر

زندباد سوسیالیسم

 

کومەلە زحمتکشان کردستان

دهم اردیبهشت ١٣٩٧

بابەتی پێشووراگەیاندنی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان بە بۆنەی ئەوەڵی مانگی”مەی” رۆژی جیهانیی کرێکار!
بابەتی دواتروەفدێكی پەیەدە سەردانی پەیوەندییەكانی كۆمەڵەی كرد