ھمانگونە کە ھمگان مطلع ھستید، مسئولین زندان سنندج در سدد اجرای حکم اعدام زندانی سیاسی کورد رامین حسین پناھی پس از پایان ماە رمضان میباشند.

اعلام قریب الوقوع بودن اجرای حکم این زندانی سیاسی در حالیست، کە رژیم جمھوری اسلامی یکی از دشوارترین و بحرانی ترین دورانھای حیات مملو از جنایت خود را سپری میکند.

از طرفی فشارھای جامعە بین الملل و لغو توافق نامە برجام از جانب امریکا و اعمال تحریمھای سنگین اقتصادی و کوتاە کردن دست نیروھای سپاە قدس و گروەھای تحت حمایت رژیم ایران در خاورمیانە و شکستھای پی در پی جمھوری اسلامی در ابعاد منطقەای و جھانی و ترد شدن این رژیم در میان عمدە کشورھا جھان، و از طرفی دیگر ورشکستگی اقتصادی و گسترش اعتصابات و اعتراضات اسناف گوناگون در داخل کشور و ھمچنین بالا گرفتن تنش و کشمکش جناحھای درون حکومتی، رژیم را با چالش جدی مشروعیت و موقعیت روبرو ساختە و ھر روزە دامنە این بحرانھا پھنای بیشتری را بە خود اختصاص میدھد.

این شرایط موجب گردیدە کە رژیم اسلامی ھمچون خصیصە ھمیشگی خود، برای گریز از این وضعیت و کاھش فشارھا بویژە فشارھای داخلی و ترس از خیزش و عصیان تودەھای مردم کارد بە استخوان رسیدە و برای زھر چشم گرفتن از انان، دست بە سرکوب و بازداشت و بازجویی و شکنجە و اعدام فعالین سیاسی و مدنی، و کوشتار متوحشانە کولبران و سناریوسازیھای مزحک امنیتی میزند.

این برخوردھای ضد بشری و شرورانە جمھوری اسلامی، طی چھار دھە حاکمیت این رژیم منفور، ھموارە با چشم پوشی و کم اھمیت جلوە دادن مسائل حقوق بشری از سوی جامعە بین المللی روبرو بودە و کشورھای غربی بجای تمرکز بر روی این مسائل مھم کە ھموارە و ھم اکنون دامنگیر زندگی مردم ایران میباشد، بر روی مسائل ھستەای و موشکی با جمھوری اسلامی بر سر میزە مزاکرە می نشینند و در مورد مسائل حقوق بشری با آنها راە مماشات را بر میگزینند.

ما بە عنوان سازمان جوانان پیشرو، ضمن محکومیت قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام  رامین حسین پناھی و کردارھای ضد بشری رژیم جمھوری اسلامی علیە تودهای زحمتكش و كارد بە استخوان رسیدەی ایران بویژە مردم تسمدیدە کردستان، خواستار پایان دادن ھرچە سریعتر سیاستھای مماشات گرانە دولتھای غربی با رژیم جمھوری اسلامی و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و ھمچنین لغو حکم ناعادلانە رامین حسین پناھی و توقف کشتار کولبران و کاسبکاران کورد میباشیم و از تمامی سازمانھا و نهادهای حقوق بشری خواستاریم کە در اسرع وقت تلاشھای خود را برای لغو حکم رامین حسین پناھی بە کار بگیرند.

سازمان جوانان پیشرو بخش كمیتە آلمان كوملە زحمتكشان كردستان پشتیبانی خود را  از لغو حكم ناعادلانە جوان زندانی رامین حسین پناهی اعلام مینماید و بە خانوادە و دوستان و همراهان رامین. نوید همراهی و همبستگی را در این امر انسانی میدهد.

زندە باد آزادی  نابود باد دستگاە مرگ و سركوب جمهوری اسلامی

 

سازمان جوانان پیشرو”كمیتە آلمان ”

٩/٦/٢٠١٨

بابەتی پێشوودیداری تایبەتی کوردکاناڵ لەگەڵ هاوڕێ عومەر ئێلخانیزادە سکرتێری گشتیی کۆمەڵە
بابەتی دواترشکۆدار بێت ٣١ی جۆزەردان رۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە