رفیق محمد یگانە از مبارزین دیرین کومەلە، از چهرەهای خوشنام سنندج، پیشمرگ روزهای سخت و دشوار و از پیکارگران جنبش چپ و سوسیالیستی کردستان، پس از دورەای مقابلە با بیماری برای همیشە همسر و فرزندان و برادر و خیل بزرگ همرزمان و دوستانش را به جا گذاشت.

 

تحولات قبل و بعداز سال ١٣٥٧ رفیق محمد یگانە را با شور و با امید فراوان به میدان جنبش سیاسی و مبارزاتی مردمی و گستردەای بە میدان اورد. او به پیشمرگ صفوف نخست دور نوین مقاومت و مبارزە کردستان پیوست. از سنگرهای مقاومت ٢٤ روزە سنندج تا جنگ های پیشمرگانە در منطقە جنوب کردستان و سپس کارها خلاقانەاش در بخش های تدارکات و مخابرات از او مبارزی آبدیدە، مصمم و محکم ساخت.

 

محمد یگانە در میان دوستان جایگاە ویژەای داشت. مهربانی، خندەرویی و آرامی همیشگی او زبانزد همگان بود. او از پیشمرگان صمیمی و مردمدار  کومەلە بود.

 

از طرف همەی صفوف کومەلە زحمتکشان کردستان این ضایعە سنگین را به شرافت خانم همسرش، به فرزندانش، به رفیق سعید یگانە و به همە رفقا و دوستانش و به یاران کومەلە تسلیت می گوئیم.

 

نام و یادش گرامی باد

 

هیات اجرائی کومەلە زحمتکشان کردستان

٢٣ آبانماە ١٣٩٧

١٤ نوامبر ٢٠١٨

بابەتی پێشوووتووێژی دەنگی ئامریکا لەگەڵ هاوڕێ رەزا کەعبی
بابەتی دواترڕاگەیاندنی کۆتایی پلۆنۆمی نۆهەمی کومیتەی ناوەندیی کۆمەڵە