مارش کارگران هفت تپە که با راهپیمایی و اعتصاب پرقدرت و پافشاری بر خواستەهایشان در جریان است، امروز وارد چهاردهمین روز خود شد. خواستەهای کارگران پرداخت حقوق معوقە که بیش از چهار ماە است دریافت نکردەاند و توقف روند خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپە است. امروز نیروهای گارد ویژە به کارگران یورش بردند و نمایندەگان کارگران اسماعیل بخشی و محسن آرمند را دستگیر کردند.

در این روزها کارگران هفت تپە تنها نماندەاند، مدارس شهر سراسر تعطیل، بازار در همبستگی با کارگران بستە و کارگران فولاد اهواز و کارگران اخراجی پارس به کارگران هفت تپە پیوستەاند. معلمان نیز با اعتصاب خود به پشتیبانی و تقویت مبارزە کارگران هفت تپە پرداختەاند.

از دیماە سال گذشتە خیل بزرگ کارگران و محروم ترین لایەهای زحمتکشان بارها راهپیمایی و اعتصاب گستردەترین جنبش کارگران و زحمتکشان را برای نان و کار و آزادی برپا کردند. این در حالی است در این یک سال آمارهای باورنکردنی و نجومی دزدی و چپاول همەی دستگاەهای جمهوری اسلامی از بیت رهبری گرفتە تا ارگانهای ریز و درشت حکومتی یکی پس از دیگری افشا میشوند و حاکمان چهل سالە پروندەهای همدیگر را رومیکنند. در این یک سال از یک سو با گاردهای ویژە و نیروهای سرکوبگر ورزیدە به جان کارگران و معترضین افتادە و از سوی دیگر مقامات برای فردای خود به چپاول بیشتر و خارج کردن سرمایەهایشان مشغول بودە و هستند.

اعتصاب و راهپیمایی کارگران هفت تپە بر خواستەهای واقعی و برحق آنان اصرار دارد کە تنها بخش کوچکی از حقوق آنان است. کومەلە زحمتکشان کردستان از این اعتصاب و راهپیمایی و خواستەهای کارگران حمایت میکند و همانگونە کە یکسال گذشتە که کارگران و زحمتکشان در پیکارهای بی امان خود جمهوری اسلامی را به تنگنا انداختەاند تاکید کردەایم، تکرار میکنیم کە تنها راە نجات یک جامعە ٨٠ میلیونی از ظلمتکدەای که حکومت اسلامی ایران برپا کردە و دورادورش حصار کشیدە است و از تمامی حقوقش محروم ساختە است، شورشها و خیزشهای مردمیست، کە جنبش کارگران و اقشار محروم جامعە بخش عظیمی از آن است. برافراشتن پرچم عدالت خواهی و برابری طلبی و رهایی و مبارزەی گستردەی مردمی برای نیل بە این اهداف تنها راە رسیدن بە جامعەای انسانیست.

پرتوان باد مبارزە و اعتصاب کارگران هفت تپە
کارگران بازداشتی و زندانی آزاد باید گردند
سرکوب کارگران و اجتماعات آنان محکوم است.

کومەلە زحمتکشان کردستان
یکشنبە ٢٧ آبان ١٣٩٧
هیجدهم نوامبر ٢٠١٨

بابەتی پێشوووەفدێكی کۆمەڵەی ژنانی رۆژهەڵات سەردانی رێكخراوی ئاسۆی ژنی کوردیان كرد
بابەتی دواترکومەلە زحمتکشان و ٩ جریان سیاسی دیگر سرکوب کارگران هفت تپە را محکوم میکنند