‎جمهوری اسلامی ایران کە در این ٤ دهە با تکیە بە جنگ و ارعاب و ترور و زندان و شکنجە و اعدام دوام و قوام یافتە، برای تداوم حاکمیتش نیازمند طراحی سناریوهای یکی پس از دیگری است کە در آن مبارزات کارگران بە خاک سیاە نشاندە شدە از فقر و تورم اقتصادی، خیزش زنان به جان آمدە از بی حقوقی و اعتراضات ملیتهای خواهان حقوق یکسان و هر حق خواهی دیگری را توطئەی بیگانگان معرفی کردە و بە بیرون مرزها ربط دهد، تلاشی کە البتە دیگر حتی در بین خودی های نظام خریداری ندارد.

‎آخرین نمونەی این سناریوی شکست خوردە پخش اعترافاتی از اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان و ساختن بە اصطلاح مستند “طراحی سوختە” است کە در آن با نشان دادن سخنانی از این دو مبارز ــ کە بە مانند دیگر سایر اعترافات اینگونە زیر شکنجە و تهدید گرفتە شدەاند ــ چنان وانمود میکنند کە اعتراضات کارگران هفت تپە و پشتیبانی فعالان مدنی از آن، از طرف دولتها و خارج از مرزها سازمان دادە شدەاند. این اعترافات نە تنها از نظر قوانین امروزی فاقد اعتبار هستند بلکە بانیان این اعترافگیریها مجرم بە شمار میایند.

‎دستگیری مجدد بخشی و قلیان نشان ترس آشکار دستگاە سرکوب رژیم اسلامی ایران از برملاشدن بیش از پیش جنایتها و اختلاس های سازمان یافتە و با هدف زهر چشم گرفتن از آزادیخواهان و جنبش کارگری صورت گرفتە است.
‎اعتراضات عمومی و بە صورت ویژە اعتراضات کارگری بیش از فشارهای آمریکا و هر فاکتور خارجی دیگری ترس مرگ بر پیکر فرتوت رژیم اسلامی انداختە است و حکومت اسلامی ایران هموارە با خشونت و شکنجە و زندان پاسخ خواستەهای برحق کارگران و دیگر حق خواهیها را دادە است. همبستگی کارگران معترض و پشتیبانی دیگر معترضین از این جنبش راە صحیح مقابلە با جمهوری اسلامی و لازمەی رسیدن بە جامعەای انسانی و عادلانە است.

‎ کوملە زحمتکشان کردستان بە شدت هرگونە شکنجە و فشار بر فعالین کارگری و مدنی را محکوم کردە و این اعترافات و سناریوی ساختە شدە بر این مبنا را فاقد اعتبار دانستە و از حق کارگران برای یک زندگی شایستە و مبارزە برای رسیدن بە حقوقشان دفاع میکند. ما خواستار آزادی سریع اسماعیل بخشی و سپیدەی قلیان و دیگر فعالین کارگری و سیاسی و مدنی در بند هستیم.

‎سرنگون باد رژیم اسلامی ضد کارگری و ضد آزادی
‎مستحکم باد صفوف کارگران و زحمتکشان در را رسیدن به برابری و آزادی
زندە باد سوسیالیسم

هیات اجرایی کومەلە زحمتکشان کردستان
۱ بهمن ۱۳۹۷
۲۱ ژانویە ۲٠۱۹

بابەتی پێشووبەرێوەچوونی سمیناری “کۆماری کوردستان سەرچاوەی ئیلهام بۆ بنیاتنانی داهاتوو”
بابەتی دواترڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بەبۆنەی 2ی ڕێبەندان، ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان