حاکمیت چهل سالە جمهوری اسلامی جامعە ۸٠ میلیونی تحت حاکمیتش را به ظلمتکدەای برای اکثریت بزرگ ساکنان آن بدل کردە است. تحت این حاکمیت که شعار و فراخوان هایش جامعە بی طبقە توحیدی بود، هر سالە به خیل عظیم مزدبگیران و بیکاران و گور خواب ها و کودکان خیابانی و به هزاران انسان که ممر زندگیشان را در اشغالدانی ها می جویند افزودە می شوند. ولایت فقیە و سرداران اسلام در نظام جمهوری اسلامی به اختاپوس مافیای اقتصاد و انباشت سرمایە تبدیل شدەاند. ایران اسلامی رکود ثروت اندوزی از یکسو و فقر و نداری را نسبت به همەی ادوار قبل از خود تغییر دادە است.

کارنامە سیاە جمهوری اسلامی در چهل سال گذشتە علیە جنبش کارگری و علیە رهبران و فعالین آن در خدمت تامین سرمایە و مال اندوزی سران و نظام بودە است. حکم شلاق، بازداشت های خودسرانە فعالین و مبارزین کارگری و در زندان نگەداشتن آنان نشان از دشمنی و جنگ آشتی ناپذیری رژیم با طبقە کارگر و مزدبگیران دارد. بقا و تداوم جمهوری اسلامی بیش از هر زمان در گرو استثمار و بهرەکشی حتی از کودکان زیر دە سال گرە خوردە است. حقوق های معوقە، اخراج دستەجمعی کارگران از مراکز چندین سالە کارشان و به بند کشیدن و به شلاق بستن روش ها و اعمالی است که رژیم برای ممانعت خیزش های اجتماعی کارگران به کار می گیرد.

نیروی محرکە جنبش هایی که از دیماە سال ۱۳۹۷ به سرعت بخش های قابل توجهی از شهرها و مراکز کارگری منجملە هفت تپە و فولاد اهواز را در برگرفت، کارگران و زحمتکشان و فقیرترین اقشار اجتماعی بودند. این جنبش که گاە فروکش و گاە اوج می گیرد بسان فنری است که تحت فشارهای رژیم فشردە و هرازگاهی رها می شود.

جمهوری اسلامی که بلندپروازهایش برای فتح جهان اسلام به قهقرا سنگینی دچارش ساختە است، هزینەاش را بر دوش کارگران و مزدبگیران تحمیل کردە است. هزینە حضور جنگی و تروریستی اش را در خاورمیانە و سپاهیان حزب اللە و حوثی و فاطمیون و حشد شعبی را بر گردە اقشار کم درآمد و مردم زحمتکش گذاشتە است.
رژیم اسلامی در کردستان حتی کولبری را که شاید در بخش های مهمی از جهان از آن به عنوان افسانەهای دوران باستان ممکن است نام ببرند، روا نمی دارد و نیروهای مسلحش روز و شب در کمین مردمی هستند که در کوهستان ها و درەها و صخرەها برای تامین هزینەهای زندگیشان کولبری می کنند.

جمهوری اسلامی یکی از ضدکارگری ترین رژیم های معاصر است که در راە مطامع بلندپروازنەاش دەها میلیون خانەوادە را به خاک سیاە نشاندە است.
روز اول ماە مە روز جهانی کارگران، به سنت صد سالە طبقە کارگر میدان و فرصتی است که طبقە کارگر و لشکر مزد بگیران همگام با کارگران سراسر جهان بار دیگر بانگ بردارند که این نظام ناعادلانە و استثمارگرانە و نابرابر است. این روز روز تجدید همبستگی بین اللملی کارگران سراسر جهان است.

کومەلە زحمتکشان کردستان
هشتم اردیبهشت ۱۳۹۸
۲۸ آوریل ۲٠۱۹

بابەتی پێشووشکۆدار بێ ئەوەڵی مانگی مەی،رۆژی جیهانیی کرێکار
بابەتی دواترشکۆدار بێت ١ی مەی رۆژی هاوپشتی جیهانیی کرێکاران