بعد از تحرکات و هجوم نیروهای داعش به بخش وسیعی از خاک عراق و ناکارایی و ازهم گسستن بخش بزرگی از ارتش عراق از یک سو، مقاومت و دفاع نیروی پیشمرگ در مناطق کردنشین خارج اقلیم کردستان و مقاومت جانانه در مقابل داعش و وارد نمودن ضربات کاری بە آن، وضعیت نوینی در عراق به وجود آمدە که فرصتی تاریخی را برای رهایی مردم کردستان عراق نیز فراهم ساخته است.

نیروهای سیاسی اقلیم کردستان به همگان اثبات نمودند که در شرایط لازم می توانند متحدانه در مقابل رویدادها قامت گسترانیده و در راستای منافع والای مردم کردستان ایستادگی کنند و با وجود تفاوت های سیاسی، اتحاد و همبستگی خود را تحکیم بخشند. گمانی نیست که این وضعیت نوین که در عراق به وقوع پیوسته، بە زیان جمهوری اسلامی ایران بودە و بخصوص از پیشروی کردها دچار ترس و واهمه شده است. به همین دلیل مسئولین این رژیم از کوچک و بزرگشان، از مسئولین عالی رتبه نظامی و سیاسی تا مسئولین کوتولە و نمایندگان کرد مجلس فاقد قدرت که دارند برخلاف منافع مردم بە رژیم خدمت می کنند، این روزها دست به تهدید و مقابله علیه خواستها و مطالبات خلق کرد در عراق، زدە و بە خوش خدمتی میپردازند. همزمان مالکی باختە در مقابل داعش و ارتش شکست خورده اش نیز، پیش از اینکه خود را علیه داعش مجهز و بازسازی نمایند، چنگ و دندان بە کردها مینمایانن. هر روز کە بیشتر به داعش میبازند، فزونتر از پیش علیه مردم کردستان بە یاوگویی میپردازند .

کومه له زحمتکشان کردستان که همیشه مدافع حق تعین سرنوشت ملتها بودە، لازم می داند که از این خواست خلق کرد و نیروهای سیاسی اقلیم کردستان تا تشکیل دولت مستقل کرد دفاع کند.

ما با اتکا به پرنسیپ سیاسیمان، تاکید ورزیدن بر رای و نظر عمومی مردم کردستان را حقی طبیعی و بی قید و شرط و دمکراتیک دانسته و میدانیم. در عینحال خود را ملزم آن میبینیم که علیه این تهدید و دشمنی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی علیە خلق کرد، در کردستان ایران نیز بە مقابلە با این هرز اندیشیها بپردازیم. از عموم مردم کردستان ایران, بخصوص روشنفکران و فعالین مدنی و سیاسی خواستاریم:

1_ علیه ابرازات و تهدیدات سران و مسئولین جمهوری اسلامی در میان توده های مردم در تمامی مجامع و مجالس از حقوق روا و برحق مردم اقلیم کردستان برای تعین سرنوشت خویش دفاع نمایند و بر حق انجام رفراندم و همەپرسی تاکید کنند. ما در این شرایط می توانیم این دیدگاه و تفکر را به گونه ای وسیع و عمیق در ذهن لایەهای عموم مردم نهادینه سازیم.

2_ به هر شکلی که در توان دارند آژیتاسیون وسیع و فراگیر علیه افرادی برپا نمایند که بە نام کرد و نمایندە مردم داخل ایران، با این حق بی چون و چرای کردها ضدیت می کنند. در منظر همگان رسوایشان کنید، باید بە آنها فهماند که به آینده خود بیاندیشید.

3_ از جوانان کردستان داخل ایران تقاضا داریم که در دانشگاهها، مدارس و شهر و روستاها, صفوف تشکیلات مخفی کومەله و صفوف مبارزاتی نیروی پیشمرگ کومه له را توانمند و تقویت کنند. آمادگی فکری و سیاسی خود را ارتقا دادە و در جهت ایجاد مجامع و نهادهای مدنی برای ایجاد فشارعلیه رژیم در این موارد تلاش کنند.

کومه له زحمتکشان کردستان با تمام توان خود در این مقطع، دفاع از اتحاد و همبستگی و مطالبات خلق کرد و تحکیم دمکراسی در اقلیم کردستان را وظیفه خود دانسته و برای دستیابی به این مهم تلاش می کند.

کومەلە زحمتکشان کردستان

10.7.2014 میلادی

19 تیر 1393 خورشیدی

بابەتی پێشووراگەیاندنی کۆمەڵە سەبارەت بە هەڕەشە و لێدوانی دوژمنکارانەی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی دژ بە مافی چارەنوسی کوردی باشور
بابەتی دواتردوارۆژ ژمارە ١٩