‎خروش مردمی سناریوهای رژیم را بە هم ریخت.

‎هفتەی گذشتە برای جمهوری اسلامی رسواترین روزهای حاکمتش تلقی می شود.
‎سناریوهایی در این هفتە بە نمایش درآمد کە دیر نپائید بە رسوایی بی سابقەای برای کل رژیم و بنیان آن تبدیل شد. از سازمان دادن علم وکتل تشیع جنازە قاسم سلیمانی، اشک سران رژیم، لە شدن دەهها نفر در زیر دست و پا، عملیات موشک پراکنی بەنام “انتقام سخت ” سرنگون ساختن یک هواپیمایی مسافربری، سیمای واقعی داعش گونە جمهوری اسلامی و عواقب و نتایج حاکمیت چهل سالەاش را بە جهانیان نشان داد. در داخل نیز نە تنها این نمایشات کمکی بە تثبیت موقعیت از دست رفتەاش نکرد کە موجبات تراکم ابرهای خشم و تشدید احساسات مبارزاتی و اتحاد مردمی را فراهم کرد.

‎روز گذشتە با پذیرش مسئولیت سرنگون ساختن هواپیمای خطوط اوکراین، بلافاصلە موجی وسیع از اعتراض مردمی در سراسر ایران بە راە افتاد. سران رژیم کە با رجزخوانی و سرود و دروغ پراکنی رسوا شدە بودند، هریک در پی آن برآمدند تاوان خود را از این جنایت وحشیانە و هولناک پاک کنند.

‎اما خروش مردمی دو روز اخیر مجالی برای فرار رژیم از جنایتی کە مرتکب شدند باقی نگذاشتند. درتهران، اصفهان، مشهد، رشت، برافروختن شمع درسنندج و شیراز و شور احساسات مردمی، متحدانە و همراە باهمدردی عمیق با خانوادە جانباختگان بە میدان آمدند و شفاف ترین شعارهای مردمی را علیە کل نظام بی باکانە و شجاعانە فریاد زدند. مردم خشمگین، با ارادە و با برتری روحی تمام علیە سران و نظامی کە در اوج رسوایی، دروغ بافی هایش نقش بر آب شد و در انظار جهانیان خوار و خفیف گردیدە، نشان دادند کە عمیقا متوجە شدەاند کە باید ولایت فقیە، رهبری و سپاە را آماج حملە قرار دهند و راس حاکمیت را هدف گیرند.

‎خروش مردمی دیروز و امروز ادامە دهندە خیزش آبان ماە گذشتە و دیماە ١٣٩٦ است کە هربار ضربەای جدی بر هیکل نظام وارد آوردە است. همەی شواهد نشان می دهد کە شورش مردمی گسترش می یابد و دستگاە سرکوب جمهوری اسلامی چە در داخل و چە در انظار افکار عمومی جهانی با هر دورە از اعتراضات و خیزش ها ناتوان تر و ناکارآمدتر و شیرازەاش بیش از بیش از هم گسیختە خواهد شد. این روزها نشان میدهد کە جنبش مردمی از پتانسیل بالایی برخوردار است وکشتار وسرکوب رژیم، مردم را از توان نیانداختە است.

‎پرتوان باد خروش متحدانە مردمی
‎سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

‎کومەلە زحمتکشان کردستان
‎٢٢ دیماە ١٣٩٨ برابربا ١٢ ژانویە ٢٠٢٠

بابەتی پێشووڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بابەتی دواترراگەیاندنی کۆمەڵە