دەسپێک دواڕۆژ

دواڕۆژ

دواڕۆژی ژمارە ١٠٤

دواڕۆژ دوو هەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ خوێندنەوەی دواڕۆژ ژمارە ١٠٤ لـێـــــــرەکلیک بکە

دواڕۆژی ژمارە ١٠٣

دواڕۆژ دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەلەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ خوێندنەوەی نوێترین ژمارەی دواڕۆژ لێـــــــــرەکلیک بکە

دواڕۆژ-ژمارە١٠٢

دواڕۆژ دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەلەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ خوێندنەوەی نوێترین ژمارەی دواڕۆژ لێــــرە کلیک بکە

دواڕۆژ ژمارە ١٠١

دواڕۆژ دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ خوێندنەوەی نوێترین ژمارەی دواڕۆژ لێــــــــــــــرە کلیک بکە

دواڕۆژ ژمارە ١٠٠

دواڕۆژ دوو هەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ خوێندنەوەی دواڕۆژ ژمارە ١٠٠ لێـــــــرەکلیک بکە

دواڕۆژ ژمارە ٩٩

دواڕۆژ دوو هەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ خوێندنەوەی دواڕۆژ ژمارە ٩٩ لێـــــــــــرە کلیک بکە

موج دوم کرونا و حکومت ناپیدا !

همانگونه که از سوی پزشکان و دانشمندان پیشبینی می‌شد، موج دوم ویروس کرونا جهان را دربرگرفته و این بار به مراتب شدیدتر و وسیعتر جان انسانها...

دواڕۆژ ٩٨

دواڕۆژ دوو هەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ خوێندنەوەی دواڕۆژ ژمارە ٩٥ لێـــــــــــرە کلیک بکە

دواڕۆژ ژمارە ٩٧

دواڕۆژ دوو هەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

دواڕۆژ ژمارە ٩٦

دواڕۆژ دوو هەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ خوێندنەوەی دواڕۆژ ژمارە ٩٥ لێـــــــــــرە کلیک بکە

دواڕۆژ ژمارە ٩٥

دواڕۆژ دوو هەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ خوێندنەوەی دواڕۆژ ژمارە ٩٥ لێـــــــــــرە کلیک بکە

دواڕۆژ- ژمارە ٩٤

دواڕۆژ دوو هەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات بۆ بینینی دواڕۆژی ژمارە ٩٤ لێـــــــــــرە کلیک بکە

Most Read